016043221e44db.jpg
Õigusaktid PDF Print option in slimbox / lytebox? (info) E-mail

Euroopa Liidu määrused ja direktiivid, mis puudutavad hobusekasvatust:

90/426/EMÜ (Nõukogu direktiiv hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta)

90/427/EMÜ (Nõukogu direktiiv zootehniliste ja genealoogiste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega)

504/2008/EÜ (Komisjoni määrus, millega rakendatakse nõukogu direktiivid 90/426/EMÜ ja 90/427/EMÜ hobuslaste identifitseerimise meetoditega)

96/78/EÜ (Komisjoni otsus, milles sätestatakse tõuaretuseks ettenähtud hobuslaste tõuraamatusse kandmise kriteeriumid)

96/79/EC (Komisjoni otsus registreeritud hobuslaste sperma, munaraku ja embrüo zootehnilistest sertifikaatidest)

92/353/EMÜ (Komisjoni otsus, milles sätestatakse regitreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute tunnustamise kriteeriumid)

92/354/EMÜ (Komisjoni otsus, milles sätestatakse teatavad registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute vahelise kooskõlastamise tagamise eeskirjad)

90/428/EMÜ (Nõukogu direktiiv võislushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta)

92/216/EMÜ (Komisjoni otsus nõukogu direktiivi 90/428/EMÜ artikli 4 lõikes 2 nimetatud hobustele korraldatavaid võistlusi käsitlevate andmete kogumise kohta)

2010/256/EL (Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 92/216/EMÜ hobustega seotud võistlusi koordineerivate asutuste loetelu avaldamise osas)

2010/471/EL (Komisjoni otsus hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta seoses seemendusjaamade ja spermasäilituskeskuste ning embrüokogumis- ja tootmisrühmade loetelude ja sertifitseerimisnõuetega)

1467/94/EMÜ (Nõukogu määrus põllumajanduse geneetiliste resursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja kasutamise kohta)

2004/211/EÜ (Komisjoni otsus, 6. jaanuar 2004, millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ, teatavaks tehtud numbri K(2003) 5242 all, EMPs kohaldatav tekst)

2011/267/EL (Komisjoni rakendusotsus, 3. mai 2011, millega muudetakse otsust 2004/211/EÜ seoses Lõuna-Aafrika kohta tehtud kandega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud tuua Euroopa Liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri K(2011) 2959 all) EMPs kohaldatav tekst)

2010/776/EL (Komisjoni otsus, 15. detsember 2010 , millega muudetakse otsust 2004/211/EÜ seoses Brasiilia, Kuveidi ja Süüria kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud tuua Euroopa Liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri K(2010) 8950 all) EMPs kohaldatav tekst)

92/65/EMÜ (Nõukogu direktiiv, 13. juuli 1992, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse)

2010/684/EL (Komisjoni otsus, 10. november 2010, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ E lisa 1. osa põllumajandusettevõtetest pärit loomade veterinaarsertifikaadi näidise osas (teatavaks tehtud numbri K(2010) 7640 all) EMPs kohaldatav tekst)

2010/471/EL (Komisjoni otsus, 26. august 2010 , hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta seoses seemendusjaamade ja spermasäilituskeskuste ning embrüokogumis- ja -tootmisrühmade loetelude ja sertifitseerimisnõuetega (teatavaks tehtud numbri K(2010) 5781 all) EMPs kohaldatav tekst)

2010/470/EL (Komisjoni otsus, 26. august 2010 , millega kehtestatakse veterinaarsertifikaatide näidised hobuslaste, lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade munarakkude ja embrüote liidusiseseks kaubanduseks (teatavaks tehtud numbri K(2010) 5779 all) EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EL) nr 176/2010, 2. märts 2010 , millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ D lisa seemendusjaamade ja sperma säilitamise keskuste, embrüokogumis- ja -tootmisrühmade, hobuslaste, lammaste ja kitsede doonorloomade ning nimetatud liikide sperma, munarakkude ja embrüote käitlemise tingimuste osas (EMPs kohaldatav tekst)

 Nõukogu direktiiv 2009/156/EÜ, 30. november 2009 , hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Eesti Vabariigi seadused ja määrused, mis puudutavad hobusekasvatust:

Põllumajandusloomade aretuse seadus (RT I 2002,96,566)

Loomakaitseseadus (RT I 2001, 3, 4)

Loomatauditõrje seadus (RT 1999, 57, 598)

 Loomade ning loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus (RT 2004, 34, 236)

Põllumajandusministri määrus nr. 128, 21.12.2009 (Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord)

Põllumajandusministri määrus nr. 86, 18.12.2002 (Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise ning aretuseks sobivaks tunnistatud aretuslooma ja aretusmaterjali kasutamise alused)

Põllumajandusministri määrus nr. 99, 21.10.2008 (Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel)

Põllumajandusministri määrus nr. 24, 21.03.2011 (Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded)

Põllumajandusministri määrus nr. 6, 02.02.2010 (Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvestamise kord)

Valitsuse määrus nr. 184, 06.06.2000 (Põllumajandusloomade registri asutamine)

Põllumajandusministri määrus nr. 19, 04.03.2009 (Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded)