heliodor-ja-herodes-2.jpg
Blanketid PDF Print option in slimbox / lytebox? (info) E-mail

Paaritustunnistus ja sünniteade
Täkupidaja kannab paarituse (seemenduse) andmed paaritustunnistusele/sünniteatele, mille ühe eksemplari säilitab, ühe saadab aasta lõpuks tõuraamatu pidajale ja kaks eksemplari annab mära omanikule. Varsa sünni registreerib mära omanik/pidaja ja teatab sellest 30 päeva jooksul tõuraamatupidajale paaritustunnistuse/sünniteate 1. eksemplari saatmisega.

Märakaart
Mära- või täku omanik peab märade aretusliku kasutamise kohta märakaarte vastavalt VTHÜ poolt soovitatud vormidele. Lubatud on ka muud vormid, kui neis kajastuvad kõik nõutavad andmed. Kaartidele kantakse paaritused, seemendused, varssumine jm. hobuse sugulise käsutamisega seotud andmed.

Karjas olevate hobuste arvestuse pidamise vorm
Vastavalt Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrusele nr 128 on aretaja kohustatud pidama arvestust karjas olevate hobuste üle. Karja arvestusdokumente tuleb säilitada vähemalt 3 aastat alates hobuse karjast väljamineku päevast.

Täku kasutamise leht
Täku omanikud/pidajad ja seemenduspunkti juhatajad peavad kandma iga täku paaritused (seemendused) täku kasutamise lehele sarnaselt mära paaritustunnistus/sünniteatele. Täku kasutamise lehed tuleb saata tõuraamatu pidajale iga aasta lõpuks, hiljemalt 31. detsembriks.

Identifitseerimisleht
Varsa identifitseerib ja identifitseerimislehe täidab VTHÜ aktsepteeritud isik ("Identifitseerijad ja seemendajad") varsa ema juures. Vanemate hobuste identifitseerimisel on vajalik esitada hobuse põlvnemist tõendavad dokumendid. Identifitseerimisleht allkirjastatakse omaniku/omaniku esindaja poolt.

Hobuse märgistamise teade vet.arstidele

Sooviavaldus hobuse VTHÜ tõuraamatus registreerimiseks
Avaldus EHSile
Vaata ka "Hobuse registreerimine tori hobuse vana-tori suuna tõuraamatusse

Teade omaniku muutusest

Hobuse hindamise leht